Mainufer


Mainufer
Frankfurt am Main 2016

f/5.6 | 16 s | ISO 200